Menu

Privacyverklaring medewerkers

Helicon Opleidingen verwerkt persoonsgegevens van haar personeel. Helicon Opleidingen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Wij zijn ervoor verantwoordelijk zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met deze gegevens omgaan.  

Waarom wij gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen als werkgever kunnen uitvoeren. Zo hebben wij gegevens nodig om bijvoorbeeld iedere maand het salaris over te kunnen maken, je voortgang als medewerker bij te houden en om je in staat te stellen jouw werk goed te kunnen doen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om gegevens door te sturen naar derden, zoals de Belastingdienst.

Gegevens die niet nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het nakomen van wettelijke verplichtingen, worden alleen verwerkt in de volgende gevallen: toestemming, uitvoering taak van algemeen belang of openbaar gezag, bescherming vitaal belang of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.  

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan de meeste gegevens rechtstreeks door jou zijn verkregen. Hierbij kan gedacht worden aan: contactgegevens, arbeidsverleden en functioneren. Deze gegevens hebben wij nodig om onze rechten en plichten als werkgever uit te voeren en om onze wettelijke plichten na te komen. Indien er word geweigerd deze gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om in dienst te kunnen treden bij Helicon Opleidingen.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Op eigen verzoek en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Er kan bijvoorbeeld doorgeven worden dat er sprake is van epilepsie, zodat wij adequaat kunnen optreden in nood.   

Hoe wij omgaan met gegevens

Bij de verwerking van gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen daarom niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling en werkgever na te komen. Dit betekent ook dat wij gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij de gegevensverwerking voor de doeleinden die hier reeds zijn genoemd. Er kan hierbij gedacht worden aan het laten uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek door een commerciële derde partij. Dit is echter altijd onder de verantwoordelijkheid van Helicon Opleidingen. Gegevens zullen niet worden gedeeld met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen gegevens nooit worden verkocht of verhuurd aan derden.

Wij zijn echter genoodzaakt om gegevens met diverse organisaties te delen, waaronder:

Gegevens worden zoveel mogelijk beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wat de bewaartermijnen zijn, is iedere keer afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden bewaard.

De rechten als medewerker

Medewerkers van bij Helicon Opleidingen stellen wij graag in staat om gebruik te maken van hun wettelijke rechten die ze hebben onder het privacyrecht. Het gaat om de volgende rechten: 

Aanspraak maken op je rechten

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je gebruik wilt maken van een van je rechten, dan kun het verzoek gericht worden aan: privacy@helicon.nl

Uiteraard zullen wij altijd ons uiterste best doen om het verzoek in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer  te bewaren. Wij zullen onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie geven over het gevolg dat wij aan het verzoek geven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd. Indien dit het geval is, zullen wij jou hiervan in die maand dat je het verzoek hebt ingediend op de hoogte stellen.

Mocht je het niet eens zijn met een besluit van Helicon Opleidingen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn bereikbaar via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen op 29 mei 2018. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij minimaal één maand van tevoren aankondigen op MijnHelicon. Bezoek de site daarom ook regelmatig om op de hoogte te blijven van onze omgang met de privacy.

zie ook: privacyverklaring voor leerlingen, studenten en cursisten.

Deel deze pagina opDelen