Menu

Regelingen onderwijs

Voordat je je bij ons aanmeldt, wil je misschien al meer weten over het onderwijs en de examinering bij Helicon in elkaar zitten. En wat zijn eigenlijk je rechten en plichten als leerling en student? Dit hebben we vastgelegd in een aantal regelingen:

Bindend Studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) is een belangrijk moment tijdens het eerste jaar van de opleiding, waarbij de onderwijscommissie samen met jou bespreekt hoe de overstap naar de nieuwe opleiding is bevallen, wat er goed gaat in de studie, de bpv en waar eventueel extra begeleiding nodig is. Krijg je een negatief voorlopig studieadvies? Dan stellen met jou een verbeterplan op en spreken een verbetertermijn van minimaal zes weken af. In die periode heb jij de kans je te verbeteren. Helicon ondersteunt jou daarbij. Hierover maken we samen afspraken. Na tenminste zes weken worden de resultaten en de voortgang van het verbeterplan met jou besproken. Blijkt dat je nog niet voldoet aan de criteria dan ontvang je een definitief negatief bindend studieadvies. Je ontvangt dit schriftelijk binnen negen en twaalf maanden na de start van de opleiding. In de regeling BSA kun je lezen hoe Helicon dit heeft geregeld.

Gedragscode vreemde talen

In de gedragscode vreemde talen staat:

 • in welke gevallen het onderwijs in een andere taal dan de Nederlandse taal wordt verzorgd,
 • in welke gevallen examens worden afgenomen in een andere taal dan de Nederlandse taal.

Leerlingenstatuut VMBO

Het leerlingenstatuut VMBO Helicon Opleidingen(pdf, 558 kb) beschrijft de rechten en plichten van leerlingen van de vmbo-scholen van Helicon. 

In de Wet op het voortgezet onderwijs (artikel 24g) staat vermeld welke voorschriften in elk geval in het leerlingenstatuut opgenomen moeten worden.

De wetgever zegt:

 • Het leerlingenstatuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het College van Bestuur;
 • In het leerlingenstatuut is beschreven hoe de school zorgt voor een goede gang van zaken, bescherming van de privacy van leerlingen en goed onderwijs;
 • Het leerlingenstatuut moet goed bereikbaar zijn voor leerlingen.

In dit leerlingenstatuut zijn deze voorschriften uitgewerkt. Met het leerlingenstatuut draagt Helicon Opleidingen bij aan een goed leefklimaat op de school.

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat hoe de inhoud en organisatie van het onderwijs en de examens geregeld is bij Helicon. Zo staat er in de OER informatie over:

 • de opbouw van de opleiding,
 • de manier waarop je tijdens je opleiding wordt begeleid en beoordeeld,
 • de toelating tot het examen en
 • de examens die bij jouw opleiding horen.

Ben je gestart met een opleiding bij Helicon in schooljaar 2019-2020 of eerder? Dan is jouw Onderwijs- en Examenregeling (OER) de versie die tot en met schooljaar 2019-2020 geldig was.

Bladzijde 66 en 67 – paragraaf 6.1 en 6.2 – van de OER 2019-2020 worden per 7-9-2020 vervangen door deze Correctie en addendum OER 2019-2020 ivm BKS. Dit is dus alleen voor studenten in de uitgaande BKS opleidingen van belang.

Start je in schooljaar 2020-2021 met een nieuwe opleiding? Dan is jouw Onderwijs- en Examenregeling (OER) de versie die start vanaf schooljaar 2020-2021.

Onderwijsovereenkomst

In de Onderwijsovereenkomst (OOK) worden de rechten en plichten van jou en de school geregeld, en ook van je ouders / verzorgers als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent.

De onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen:

 1. Een opleidingsblad met de gegevens van jou, de school en de opleiding die je gaat volgen.
 2. Algemene voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en de school worden geregeld.

Voor de start van je opleiding ondertekenen jij en de school een onderwijsovereenkomst (OOK). Als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent, tekent ook een ouder/verzorger.
Door ondertekening van de OOK ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Lees de Algemene voorwaarden dus eerst goed door voor je de overeenkomst tekent.

2018 - 2019

Hier vind je de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2018-2019.

2019 - 2020

Hier vind je de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2019-2020.

2020 - 2021

Hier vind je de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2020-2021.

2021 - 2022

Hier vind je de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2021-2022.

Praktijkovereenkomst

Een belangrijk deel van je opleiding is je stage: het leren in de praktijk.
In het mbo heet stage officieel bpv, beroepspraktijkvorming.
Voor de start van de bpv ondertekenen jij, de school en het bedrijf waar je de bpv gaat doen een Praktijkovereenkomst (POK). Als je op de ingangsdatum van de POK nog geen 18 jaar bent, tekent ook een ouder/verzorger.
In de POK worden de rechten en plichten van jou, de school en het bedrijf geregeld, en ook van je ouders/verzorgers als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent.

Bij de POK horen Algemene voorwaarden. Door ondertekening van de POK ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Lees de Algemene voorwaarden dus eerst goed door voor je de overeenkomst tekent.

Het bedrijf waar je de bpv doet:

 • moet opgenomen zijn in een landelijk register van bpv-bedrijven
 • moet erkend zijn als bpv-bedrijf voor jouw opleiding (Beroepsbegeleidende leerweg, BBL)
 • moet erkend zijn als bpv-bedrijf voor groen onderwijs (Beroepsopleidende leerweg, BOL)

Voldoet het bedrijf waar je de bpv wilt gaan doen aan deze voorwaarden? Dan is de stage officiële bpv en tellen de bpv-uren die je maakt mee als onderwijstijd.

2018 - 2019

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BOL en BBL-individueel voor schooljaar 2018-2019.

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BBL-collectief (bedrijfsgerichte trajecten) voor schooljaar 2018-2019. 

2019 - 2020

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BOL en BBL-individueel voor schooljaar 2019-2020.

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BBL-collectief (bedrijfsgerichte trajecten) voor schooljaar 2019-2020. 

2020 - 2021

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BOL en BBL-individueel voor schooljaar 2020-2021.

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BBL-collectief (bedrijfsgerichte trajecten) voor schooljaar 2020-2021. 

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

Helicon is samen met een aantal andere onderwijsinstellingen aangesloten bij een Commissie van Beroep voor de Examens.

Deze commissie oordeelt in beroep over beslissingen van een examencommissie of examinator nadat de bezwaarprocedure bij Helicon is doorlopen, het oordeelt over een beroep tegen een beslissing ten aanzien van een negatief bindend studieadvies zonder voorafgaande bezwaarprocedure en oordeelt over een beroep tegen een beslissing van een directeur van een vmbo-school ten aanzien van een onregelmatigheid.

De behandeling van de beroepszaak wordt uitgevoerd door een uitvoeringscommissie waarin geen commissieleden plaatsnemen die afkomstig zijn van de gedaagde instelling. Indien de uitvoeringscommissie het nodig acht, stelt zij de betrokkenen in de gelegenheid om te worden gehoord. Na het onderzoek doet de uitvoeringscommissie een uitspraak en verklaart het beroep gegrond of ongegrond.

Het beroep moet je wel tijdig binnen de termijn die daarvoor staat indienen. Doe je dat niet, dan neemt de commissie je beroep niet meer in behandeling. 

In het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens vind je alle informatie die je nodig hebt om een beroep in te kunnen stellen

Schoolkostenbeleid MBO

Het schoolkostenbeleid geeft inzicht in welke voor rekening van de student zijn en welke kosten voor rekening van Helicon Opleidingen. Zo weet jij waar je aan toe bent als je start met een opleiding bij Helicon. Hierin staat onder andere welke kosten Helicon onderscheidt en welke keuzevrijheid je hebt. Stop je eerder met een opleiding of stroom je later in, dan zijn er mogelijkheden zijn tot terugbetaling. De precieze regeling vind je ook in ons schoolkostenbeleid.

Schoolplan vmbo

Via het schoolplan legt het bevoegd gezag verantwoording af over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de vmbo-scholen van Helicon gevoerd wordt. Daarnaast bevat het schoolplan een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het stelsel van kwaliteitszorg en het financieel beleid.

Onderwijskundig beleid

Helicon ProfessionalBij Helicon wordt volop aandacht besteed aan thema’s als loopbaanoriëntatie- en begeleiding, taal en rekenen, burgerschap en veiligheid. Daarnaast spelen het pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat een grote rol in het onderwijskundig beleid van onze scholen.  

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Helicon geeft onder meer aan hoe we omgaan met instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en wat het beleid ten aanzien van bevoegd en bekwaam personeel is.

Stelsel van kwaliteitszorg

KwaliteitsbeleidsplanHelicon draagt zorg voor een stelsel van kwaliteitszorg. Het hoofddoel daarvan is de kwaliteit van alles wat wij doen te monitoren en te borgen. Helicon heeft een kwalititeitsbeleidsplan waarin alle aspecten van kwaliteitszorg staan beschreven.

Financieel beleid

Het financiële beleid voor Helicon wordt jaarlijks vastgelegd in de zogenaamde Kaderbrief. In de Kaderbrief worden de uitgangspunten uiteengezet die bepalend zijn voor de verdeling van het voor het onderwijs beschikbare middelen. Jaarplannen

Wil je meer informatie over bovenstaande thema’s? Lees dan het gehele schoolplan.

Stageovereenkomst

2018 - 2019

Hier vind je de Stageovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor schooljaar 2018-2019.

2019 - 2020

Hier vind je de Stageovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor schooljaar 2019-2020.

2020 - 2021

Hier vind je de Stageovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor schooljaar 2020-2021.

Studentenstatuut MBO

In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten van onze studenten. 

Toelatingsbeleid en aanmeldprocedure

In ons toelatingsbeleid staat hoe de aanmelding toelating en inschrijving bij Helicon is geregeld.

Denk daarbij aan onderwerpen als:

 • de toelatingsvoorwaarden
 • aanpassingen / extra voorzieningen voor leerlingen met een beperking / extra ondersteuningsbehoefte
 • hoe gaan we om met wachtlijsten
 • wat gebeurt er als er te weinig aanmeldingen zijn voor een opleiding
 • waar kun je terecht met een klacht over de toelating. 

Ook kun je hier vinden hoe de aanmeldprocedure bij Helicon verloopt:

 • hoe kun je je aanmelden
 • wat gebeurt er daarna?

Voor leerlingen en studenten die al een opleiding volgen bij Helicon (en hun ouders) is er een speciale portal met meer informatie: MijnHelicon

Deel deze pagina opDelen