Menu

Medezeggenschap

Recht op medezeggenschap

Zowel Heliconbreed als op de scholen is de medezeggenschap geregeld voor medewerkers, ouders en studenten (vmbo en mbo).

Er is een Heliconbrede Ondernemingsraad (OR), Leerlingen- en Studentenraad (LSR) en Ouderraad (OUR). Daarnaast heeft elke school de mogelijkheid om een eigen Studentenraad en Ouderraad te vormen. Op elke school kunnen de Leerlingen- en Studentenraad, de Ouderraad en vertegenwoordigers van het personeel van de school beslissen om (deels) gezamenlijk te vergaderen als zogeheten Vestigingsraad.

Leerlingen- en Studentenraad

De Heliconbrede Leerlingen en Studentenraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van de vmbo-leerlingen en mbo-studenten van Helicon en behartigt de belangen van de vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

De Leerlingen- en studentenraad (LSR) voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon. Bijna elke school heeft een vertegenwoordiger van de studenten in de Heliconbrede LSR afgevaardigd.

Daarnaast hebben de meeste vestigingen een eigen Vestigingsstudentenraad (VSLR). De VSLR bespreekt minimaal eenmaal per jaar met de directeur zaken die betrekking hebben op de eigen school. Dat gebeurt soms ook samen met de Vestigingsouderraad en de Onderdeelcommissie (OC) van de school.

De Heliconbrede Leerlingen- en studentenraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de Leerlingen- en studentenraad instemmingsrecht ten aanzien van de beroeps- en klachtenregeling voor studenten, het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en definitieve verwijdering van studenten en de besteding van stagefondsen. De LSR heeft onder meer adviesrecht over werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten binnen de instelling en het beleid met betrekking tot intake- en assessmentprocedures.

De OR, OUR en LSR kunnen vergaderen over alle zaken die betrekking hebben op de school. Hierover mogen de raden aan het College van Bestuur voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Op voor-stellen van de raden moet het College van Bestuur binnen twee maanden reageren.

De rechten en plichten van de OR, OUR en LSR zijn beschreven in het Medezeggenschapsstatuut van Helicon. De rechten en plichten van de Vestigingsstudentenraad zijn beschreven in het Reglement Vestigingsraden.

Wil je weten of er op jouw school een Studentenraad is en wie erin zitten? Kijk dan op MijnHelicon.

Ouderraad (OUR)

De Heliconbrede Ouderraad (OUR) bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders van studenten uit het vmbo en het mbo en behartigt de belangen van ouders. De OUR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon. Bijna elke school heeft een vertegenwoordiger van de ouders in de OUR afgevaardigd.

De meeste scholen hebben een Vestigingsouderraad (VOUR). De VOUR bespreekt minimaal eenmaal per jaar met de directeur, de Onderdeelcommissie (OC) en eventueel de Vestigingsstudentenraad zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging.

De Heliconbrede OUR heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de OUR instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de besteding van de vrijwillige schoolbijdrage, de wijze waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en organisatie van het onderwijs en de examens en de vaststelling van het Studentenstatuut. De OUR heeft adviesrecht over onder meer:

Wil je weten of er op jouw school een Ouderraad is en wie erin zitten? Kijk dan op MijnHelicon.

Platform Medezeggenschap (PM)

De Heliconbrede OR, OUR en LSR hebben ervoor gekozen om gezamenlijk te vergaderen, meestal ook samen met het College van Bestuur. Op die bijeenkomsten worden vooral financiƫle en onderwijskundige zaken besproken die voor alle medezeggenschapsorganen van belang zijn.

Te denken valt hierbij aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de begroting en de jaarrekening.

Zie ook:

Deel deze pagina opDelen