Regelingen onderwijs

Voordat je je bij ons aanmeldt, wil je misschien al meer weten over het onderwijs en de examinering bij Helicon in elkaar zitten. En wat zijn eigenlijk je rechten en plichten als leerling? Dit hebben we vastgelegd in een aantal regelingen:

Gedragscode vreemde talen

In de gedragscode vreemde talen staat:

 • in welke gevallen het onderwijs in een andere taal dan de Nederlandse taal wordt verzorgd,
 • in welke gevallen examens worden afgenomen in een andere taal dan de Nederlandse taal.

Leerlingstatuut VMBO

Het leerlingenstatuut VMBO Helicon Opleidingen(pdf, 558 kb) beschrijft de rechten en plichten van leerlingen van de vmbo-scholen van Helicon. 

In de Wet op het voortgezet onderwijs (artikel 24g) staat vermeld welke voorschriften in elk geval in het leerlingenstatuut opgenomen moeten worden.

De wetgever zegt:

 • Het leerlingenstatuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het College van Bestuur;
 • In het leerlingenstatuut is beschreven hoe de school zorgt voor een goede gang van zaken, bescherming van de privacy van leerlingen en goed onderwijs;
 • Het leerlingenstatuut moet goed bereikbaar zijn voor leerlingen.

In dit leerlingenstatuut zijn deze voorschriften uitgewerkt. Met het leerlingenstatuut draagt Helicon Opleidingen bij aan een goed leefklimaat op de school.

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat hoe de inhoud en organisatie van het onderwijs en de examens geregeld is bij Helicon. Zo staat er in de OER informatie over:

 • de opbouw van de opleiding,
 • de manier waarop je tijdens je opleiding wordt begeleid en beoordeeld,
 • de toelating tot het examen en
 • de examens die bij jouw opleiding horen.

Onderwijsovereenkomst

In de Onderwijsovereenkomst (OOK) worden de rechten en plichten van jou en de school geregeld, en ook van je ouders / verzorgers als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent.

De onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen:

 1. Een opleidingsblad met de gegevens van jou, de school en de opleiding die je gaat volgen.
 2. Algemene voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en de school worden geregeld.

Voor de start van je opleiding ondertekenen jij en de school een onderwijsovereenkomst (OOK). Als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent, tekent ook een ouder/verzorger.
Door ondertekening van de OOK ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Lees de Algemene voorwaarden dus eerst goed door voor je de overeenkomst tekent.

Hier vind je de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2017-2018.

Begin je in 2018-2019 met een opleiding? Dan vind je hier de Onderwijsovereenkomst inclusief de Algemene voorwaarden voor schooljaar 2018-2019.

Praktijkovereenkomst

Een belangrijk deel van je opleiding is je stage: het leren in de praktijk.
In het mbo heet stage officieel bpv, beroepspraktijkvorming.
Voor de start van de bpv ondertekenen jij, de school en het bedrijf waar je de bpv gaat doen een Praktijkovereenkomst (POK). Als je op de ingangsdatum van de POK nog geen 18 jaar bent, tekent ook een ouder/verzorger.
In de POK worden de rechten en plichten van jou, de school en het bedrijf geregeld, en ook van je ouders/verzorgers als je op de ingangsdatum van de OOK nog geen 18 jaar bent.

Bij de POK horen Algemene voorwaarden. Door ondertekening van de POK ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Lees de Algemene voorwaarden dus eerst goed door voor je de overeenkomst tekent.

Algemene voorwaarden BOL en BBL
Algemene voorwaarden bedrijfsopleidingen

Het bedrijf waar je de bpv doet:

 • moet opgenomen zijn in een landelijk register van bpv-bedrijven
 • moet erkend zijn als bpv-bedrijf voor jouw opleiding (Beroepsbegeleidende leerweg, BBL)
 • moet erkend zijn als bpv-bedrijf voor groen onderwijs (Beroepsopleidende leerweg, BOL)

Voldoet het bedrijf waar je de bpv wilt gaan doen aan deze voorwaarden? Dan is de stage officiële bpv en tellen de bpv-uren die je maakt mee als onderwijstijd.

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BOL en BBL-individueel voor schooljaar 2017-2018.

Hier vind je de Praktijkovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden voor BBL-collectief (bedrijfsgerichte trajecten) voor schooljaar 2017-2018. 

Het bedrijf waar je de bpv doet:

 • moet opgenomen zijn in een landelijk register van bpv-bedrijven
 • moet erkend zijn als bpv-bedrijf voor jouw opleiding (Beroepsbegeleidende leerweg, BBL)

Voldoet het bedrijf waar je de bpv wilt gaan doen aan deze voorwaarden? Dan is de stage officiële bpv en tellen de bpv-uren die je maakt mee als onderwijstijd

Schoolgids (inclusief Leerlingenstatuut)

De Helicon schoolgids mbo is bedoeld voor leerlingen die al bij ons op school zitten. Voor jou is het misschien interessant om alvast een kijkje te nemen.

De schoolgids wordt eenmaal uitgegeven aan het begin van het schooljaar. In deze gids staat praktische informatie voor alle mbo-leerlingen van Helicon over:

 • ons onderwijs
 • begeleiding
 • rechten, plichten en regels (inclusief Leerlingenstatuut mbo)
 • communicatie
 • financiële zaken en verzekeringen
 • onderwijs-, praktijk- en stageovereenkomst
 • contactgegevens

Op onze portal MijnHelicon voor leerlingen die al bij ons op school zitten staat steeds de actuele informatie. Als er door het jaar heen wat verandert, passen we dat aan op ons Intranet.

Toelatingsbeleid en aanmeldprocedure

In ons toelatingsbeleid staat hoe de aanmelding toelating en inschrijving bij Helicon is geregeld.

Denk daarbij aan onderwerpen als:

 • de toelatingsvoorwaarden
 • aanpassingen / extra voorzieningen voor leerlingen met een beperking / extra ondersteuningsbehoefte
 • hoe gaan we om met wachtlijsten
 • wat gebeurt er als er te weinig aanmeldingen zijn voor een opleiding
 • waar kun je terecht met een klacht over de toelating. 

Ook kun je hier vinden hoe de aanmeldprocedure bij Helicon verloopt:

 • hoe kun je je aanmelden
 • wat gebeurt er daarna?

Voor leerlingen die al een opleiding volgen bij Helicon (en hun ouders) is er een speciale portal met meer informatie: MijnHelicon

Deel deze pagina opDelen