Home > Organisatie > Werken bij Helicon > Bevoegd en bekwaam

Bevoegd en bekwaam

Helicon Opleidingen hanteert eisen/regels m.b.t. de bevoegdheid van zijn docenten. Daarbij kan het zijn dat we strengere eisen stellen dan de wet ons voorschrijft. Op het vmbo is een tweedegraads bevoegdheid vereist in het vak dat gegeven wordt. Dit geldt voor alle vakken. Voor vakken die vallen binnen het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO-vakken) is een tweedegraads bevoegdheid vereist. Dit geldt voor zowel het vmbo als het mbo. Voor praktijkvakken op het mbo (waarvoor geen lerarengraad te behalen is), kan ook een PDG in combinatie met een relevante hbo- of wo-vooropleiding volstaan. Helicon heeft haar regels m.b.t. bevoegdheid vastgelegd in de memo Benoembaarheid en bevoegdheid docenten Helicon Opleidingen. Interesse in de memo? Vraag het document bij de afdeling Personeel & Organisatie op.