Home > Organisatie > Bedrijfsgegevens > Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO instellingen

Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO instellingen

I.     ALGEMEEN

1.          Begripsbepalingen

1.1.        Aflevering: Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Opdrachtgever.

1.2.        Contractant: De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Opdrachtgever.

1.3.        Dienst(en): De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of leveringen.

1.4.        Goederen: Alle zaken en vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk Wetboek.

1.5.        Levering(en): De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te

leveren Goederen, op de wijze zoals bedoeld in de artikelen 3:84 en 3:89 tot en met 3:94 van het Burgerlijk Wetboek.

1.6.        Offerte: Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

1.7.        Offerteaanvraag: Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsrichtlijnen.

1.8.        Opdrachtgever: De onderwijsinstelling die de opdracht(en) verstrekt voor diensten en / of leveringen.

1.9.        Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst (inclusief daarbij behorende bijlagen) tussen de Opdrachtgever en deContractant.

1.10.      Partijen: De partijen die verplichtingen zijn aangaan op basis van de Overeenkomst, te weten de Opdrachtgever en de Contractant.

1.11.      Personeel: De door de Contractant ter uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen, die krachtens de Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van de Contractant werkzaamheden uitvoeren.

1.12.      Prestatie(s): De te verrichten Diensten en/of Leveringen.

1.13.      Schriftelijk: Hieronder wordt datgene verstaan wat algemeen gangbaar is met daaraan toegevoegd, dat tevens onder schriftelijk �per e-mail� kan worden verstaan, indien:
a.de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,
b.de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en
c.de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

1.14.      Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.

2.          Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot Diensten en Leveringen.

2.2         Afwijkingen van de inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3         Indien ��n of meer bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden over vervangende bepaling(en) die zoveel mogelijk overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

2.4         Door het indienen van een Offerte aanvaardt de Contractant de toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden, zulks met uitsluiting van zijn algemene voorwaarden, hoe ook genaamd.

2.5         In geval van strijdigheid tussen deze inkoopvoorwaarden en ��n of meer bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst boven deze algemene inkoopvoorwaarden.

3.          Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1         De Opdrachtgever kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2         De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

3.3         Een Overeenkomst komt tot stand nadat een daartoe bevoegde medewerker van de Opdrachtgever een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte per e-mail of brief heeft verzonden aan de Contractant.

3.4         Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor zijn rekening en risico.

3.5         In geval van strijdigheid tussen de Offerteaanvraag en de opdrachtbevestiging van de Contractant geldt de Offerteaanvraag als de inhoud van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever de discrepantie tussen de offerte aanvraag en de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6         Alle kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of andere afspraken hebben geen rechtskracht.

II. UITVOERING OVEREENKOMST

4.          Algemene verplichtingen Opdrachtgever

4.1         De Opdrachtgever zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren tenzij er wettelijke bepalingen zijn die zich daartegen verzetten.

4.2         De Opdrachtgever zal zich inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant.

5.          Algemene verplichtingen Contractant

5.1         De Contractant zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Opdrachtgever direct schriftelijk te informeren over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

5.2         De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties in alle opzichten voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende of gebruikelijke normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet- en regelgeving of verdrag gelden met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend, veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu.

5.3         De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de overeenkomsten die de Opdrachtgever met derden heeft gesloten, in acht nemen.

5.4         Slechts met voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de Opdrachtgever, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. Deze toestemming laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Contractant voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen onverlet.

5.5         De Contractant garandeert dat de Contractant, Personeel en/of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig is of zou kunnen zijn met de bepalingen van de Mededingingswet of artikel 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: 1) prijsvorming, 2) het afstemmen van Offerten, en/of 3) verdeling van werkzaamheden.

5.6         De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in het artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Opdrachtgever krijgt opgelegd.

6.          Materialen en hulpmiddelen

6.1         De Contractant kan slechts na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van materialen en hulpmiddelen die eigendom zijn van de Opdrachtgever. De zaken zullen voor dat doel aan de Contractant in bruikleen worden gegeven. De Opdrachtgever kan voorwaarden verlenen aan de bruikleen.

6.2         De door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van de Opdrachtgever door de Contractant aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de Opdrachtgever c.q. worden eigendom van de Opdrachtgever op het moment van aanschaf, vervaardiging of betaling.

6.3         De Contractant is verplicht de in artikel 6.2 bedoelde materialen en hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van de Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en op verzoek van de Opdrachtgever, voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico's.

6.4         Verandering aan of afwijking van de in artikel 6.2 bedoelde materialen en hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze materialen en hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de Prestaties, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Deze goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Contractant echter onverlet.

6.5         Materialen en hulpmiddelen die bij de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan de Contractant zijn verstrekt, zijn niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag.

6.6         De Contractant dient onverwijld en op eerste verzoek van de Opdrachtgever gevolg te geven aan het verzoek gebruik van haar materialen en hulpmiddelen te staken en indien het zaken betreft deze ter beschikking van de Opdrachtgever te stellen.

7.          Veiligheid

7.1         Bij het verrichten van de Prestaties op terreinen van de Opdrachtgever of van derden dient de Contractant in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften en huisregels in acht te nemen, waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, voorschriften van de Opdrachtgever of die van derden.

7.2         De Contractant is verantwoordelijk voor de naleving van de bij de Opdrachtgever van toepassing zijnde regels door Personeel en andere personen die ter uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant worden ingezet.

7.3         De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot identificatie van Personeel en andere personen die ter uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant worden ingezet alsmede de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de Contractant bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen, apparaten en andere hulpmiddelen. De Opdrachtgever kan vorderen dat van Personeel minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

7.4         De Contractant draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van Personeel en andere personen die ter uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant worden ingezet, op de terreinen en in de gebouwen van de Opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de Opdrachtgever en derden.

7.5         Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door het niet naleven van de in dit artikel vermelde verplichtingen zijn voor rekening en risico van de Contractant.

8.          Geheimhouding

8.1         Partijen verplichten zich om al hetgeen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed op geen enkele wijze bekend te maken, tenzij hiertoe een verplichting bestaat op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak.

8.2         Partijen doen geen openbare mededelingen en geven geen persberichten uit met betrekking tot de Overeenkomst, tenzij de andere Partij uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft verleend of de verstrekking van inlichtingen berust op een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak. Indien Contractant, de Opdrachtgever als referentie wenst te gebruiken, dient hij hier vooraf schriftelijk toestemming voor te vragen.

8.3         De Contractant zal Personeel en andere personen die ter uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant worden ingezet, verplichten de in dit artikel vermelde verplichtingen na te leven. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever Personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

8.4         De Opdrachtgever kan bij of krachtens de Overeenkomst een boete stellen op overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen. Betaling van de onmiddellijk opeisbare boete laat onverlet dat de Contractant de geheimhoudingsverplichtingen (verder) dient na te komen alsmede de aansprakelijkheid van de Contractant voor de schade die de Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van de schending.

8.5         De Contractant dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen indien hij de Opdrachtgever als referentie wenst te gebruiken.

9.          Intellectueel eigendom

9.1         Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht (ongeacht of de Contractant daarbij gebruik heeft gemaakt van enige bijdrage van de Opdrachtgever en/of derden), berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op eerste verzoek van de Opdrachtgever om niet over aan de Opdrachtgever.

9.2         De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant stemt in met dit voorbehoud.

9.3         De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, een en ander in de ruimste zin van het woord, en geen inbreuk zal maken op enig aan derden toekomende octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of andere absolute rechten. De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

9.4         Alle intellectuele eigendomsrechten op werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van de Opdrachtgever zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor door de Opdrachtgever of de Contractant vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan de Opdrachtgever toe. De Contractant verplicht zich, voor zover nodig, mee te werken aan de overdracht van voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de Overeenkomst ter hand stellen aan de Opdrachtgever. De Contractant zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopie�n maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

9.5         Ter zake van intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die als instrument door de Contractant wordt gebruikt of niet aan de Contractant toebehoren en daardoor niet volledig overgedragen kunnen worden, dient de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan van deze rechten. De Opdrachtgever treedt met de Contractant in overleg teneinde nadere afspraken hieromtrent te kunnen maken.

10.        Tijdstip van nakoming

10.1       De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

10.2       De Contractant stelt de Opdrachtgever tijdig schriftelijk en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

11.        Tekortschieten in de nakoming

11.1       In geval de Contractant in verzuim is, is de Opdrachtgever onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de Contractant kan ontlenen, waaronder haar recht op schadevergoeding, bevoegd zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de Contractant te verhalen en/of de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

11.2       De Contractant kan zich jegens de Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen indien de Contractant de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. Onder overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van de Contractant en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant.

11.3       Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die voor de Opdrachtgever verbonden zijn aan handhaving van haar rechten jegens de Contractant, komen voor rekening van de Contractant.

12.        Ontbinding

12.1       De Opdrachtgever heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

a. de Contractant een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

b. de zeggenschap van de Contractant bij een ander komt te liggen dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;

c. het faillissement van de Contractant is aangevraagd of uitgesproken;

d. surseance van betaling is aangevraagd of verleend (al dan niet voorlopig); en/of

e. de Contractant fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt.

13.        Overdracht en verpanding

13.1       De Contractant is niet bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten, of enig deel daarvan, over te dragen aan derden. De bepaling heeft niet alleen obligatoire werking, maar ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

14.        Aansprakelijkheid en verzekering

14.1       De Contractant zal zich vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekeren voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:

� 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk is aan � 50.000;

� 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan � 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan � 100.000;

� 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer dan � 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan � 150.000;

� 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan � 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan � 500.000;

� 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan � 500.000.

14.3       De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.2 komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel;

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 9.

14.4       De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Diensten of Goederen van de Contractant, tot ten hoogste het verzekerd bedrag.

14.5       De Contractant dient op verzoek van de Opdrachtgever onverwijld een bewijs van verzekeringen en van premiebetaling ter zake deze verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering te overleggen.

14.6       De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen.

14.7       De door de Contractant verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

14.8       Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de Opdrachtgever worden uitgekeerd worden in mindering gebracht op de door de Contractant voor het verzekerde voorval aan de Opdrachtgever te betalen schadevergoeding.

15.        Vervolgopdracht

15.1       De Contractant kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

16.        Geschillen en toepasselijk recht

16.1       Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG/Weens koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2       Ieder geschil tussen de Opdrachtgever en de Contractant ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de Opdrachtgever valt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om de Contractant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.

III. FINANCI�LE BEPALINGEN

17.        Prijzen en tarieven

17.1       De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen en tarieven.

17.2       Tenzij anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen en tarieven inclusief of vrijgesteld van BTW en inclusief alle kosten voor uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, kosten voor transport, verzekering, verpakking, eventuele terugneming van verpakkingen door de Contractant en eventuele kosten ter zake van in- en uitvoer.

18.        Vergoeding meerwerk en minderwerk

18.1       De Opdrachtgever zal aan de Contractant alleen de overeengekomen kosten en uren vergoeden.

18.2       Indien sprake is van gewijzigde inzichten of aanvullende wensen van de Opdrachtgever dan wel een wijziging van de voor de te verrichten Prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, die voor de Contractant leiden tot een aantoonbare uitbreiding of verzwaring van de Prestaties, is sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Voor zover hier niet in is voorzien in de Overeenkomst, maken Partijen hieromtrent schriftelijke afspraken.

18.3       Meerwerk voortvloeiende uit aanvullende werkzaamheden, gewijzigde inzichten of gewijzigde wetgeving die de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien, worden niet vergoed door de Opdrachtgever.

18.4       Indien de Contractant van mening is dat sprake is van meerwerk, dient zij de Opdrachtgever daar schriftelijk en onverwijld van op de hoogte te stellen.

18.5       De Contractant vangt niet aan met meerwerk totdat hij daartoe schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever heeft verkregen.

18.6       Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de Offerte zijn opgenomen, is de Contractant verplicht ook voor meerwerk en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

18.7       Indien door in artikel 18.2 bedoelde omstandigheden leiden tot een vermindering of verlichting van de Prestaties, is sprake van minderwerk. Voor zover hier niet in is voorzien in de Overeenkomst, maken Partijen hieromtrent schriftelijke afspraken.

18.8       Een Partij die meent dat sprake is van minderwerk dient de andere Partij daar schriftelijk en onverwijld van op de hoogte te stellen.

19.        Facturering en betaling

19.1       De Contractant dient te factureren aan het in de Overeenkomst vermelde factuuradres, onder vermelding van crediteurnummer, inkoopordernummer, KvK nummer, IBAN nummer, BTW nummer en nauwkeurige specificatie van de geleverde Diensten of Goederen overeenkomstig de Overeenkomst.

19.2       De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

19.3       Indien een factuur niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de Contractant geen aanspraak maken op rentevergoedingen bij eventuele vertragingen in de betaling van deze factuur.

19.4       Indien de Diensten of Goederen niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

19.5       Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

 

V. BEPALINGEN BETREFFENDE DIENSTEN

20.        Diensten

20.1       De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijnen op de plaats zoals vermeld in de Overeenkomst.

20.2       De Contractant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen Prestaties, de Prestaties van Personeel en de Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

20.3       De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verrichtte Diensten te controleren en keuren. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt.

21.        Personeel

21.1       Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de Contractant

21.2       Voor de vervanging van Personeel is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de Contractant.

21.3       De Contractant garandeert dat Personeel gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten en hij alle verplichtingen in het kader de Wet arbeid vreemdelingen alsmede de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag tijdig en correct nakomt. De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor alle mogelijke gevolgen met betrekking tot niet nakoming van de in dit artikel bedoelde verplichtingen, daaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen de oplegging van een administratieve boete.

21.4       De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving. De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van de Belastingdienst en eventuele derden met betrekking tot de door de Contractant of een derde verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen op grond van de Zorgverzekeringswet ter zake de Overeenkomst.

21.5       Het is de Contractant niet toegestaan gedurende de uitvoering Overeenkomst personeelsleden van de Opdrachtgever, welke betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen of met het hen te onderhandelen over indiensttreding, tenzij de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.

 

 

V. BEPALINGEN BETREFFENDE LEVERINGEN���

22.        Afleveringen, goedkeuring en garanties

22.1       Aflevering van zaken geschiedt franco op het afgesproken tijdstip en de door de Opdrachtgever aangewezen plaats.

22.2       Tenzij schriftelijk anders is bepaald, geldt de overeengekomen lever- of prestatietijd als een fatale termijn.

22.3       De Contractant zal alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen, productinformatie en eventuele kwaliteitskeurmerken en/of �certificaten, waar mogelijk opgesteld in de Nederlandse taal, zonder bijkomende kosten, aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.

22.4       De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. Op de buitenkant van de verpakking dienen duidelijk het ordernummer, de afdeling waar de goederen dienen te worden afgeleverd en alle overige relevante gegevens te worden vermeld. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

22.5       De Contractant is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. de Opdrachtgever is gerechtigd vroegtijdige leveringen, niet-overeengekomen deelleveringen en/of zaken die te veel zijn geleverd voor rekening van de Contractant te retourneren.

22.6       De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.7       Indien de Opdrachtgever de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn kosten de Goederen (laten) ophalen.

22.8       De Goederen wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever vanaf het moment van betaling van de factuur van Contractant dan wel na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, voor zover geen schriftelijke afkeuring heeft plaatsgevonden volgens artikel 22.7.

22.9       De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van 365 dagen vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

22.10     De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden afgeleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.11     De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

22.12     In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Contractant redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Contractant niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan zorgen heeft de Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van de Contractant uit te (laten) voeren.

23.        Overdracht van eigendom en risico

23.1       De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Levering.

23.2       Het risico gaat over op de Opdrachtgever na acceptatie van de Goederen. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Deze schriftelijke verklaring zegt niets over de status van de Goederen en kan nimmer worden gezien als goedkeuring van de Goederen, zoals bedoeld in artikel 22.8.

23.3       Schade ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen komt te allen tijde voor rekening van de Contractant.